El teu nom en valencià

TRÀMITS PER A LA VALENCIANITZACIÓ DEL NOM O DEL COGNOM

Segons la legislació vigent, les persones que vullguen adaptar l’ortografia del seu nom o cognom al valencià s’han d’adreçar al Registre Civil en què foren inscrites i sol·licitar-ho a la persona encarregada.

Els procediments són diferents segons que es tracte d’un nom o d’un cognom, tal com s’indica a continuació.


NOMS O PRENOMS

Substitució del nom inscrit en qualsevol llengua per l'equivalent en valencià o correcció de la grafia errònia del nom. La valencianització del nom és un procediment ràpid i senzill. Només cal presentar la sol·licitud en el Registre Civil on s'està inscrit (si no n'hi ha en la població, la sol·licitud es presenta en el jutjat de pau o en l'ajuntament).

Exemples:

  • Carme en lloc de Carmen

  • Vicent en lloc de Vicente

  • Gemma en lloc de Gema


El Vocabulari de noms de persona publicat per l’AVL l’any 2017 té caràcter normatiu i oficial (es pot consultar fent clic ací). Per consegüent, els noms valencians que hi apareixen i la seua equivalència en castellà han de ser considerats plenament correctes a l’efecte de fer la inscripció en el Registre Civil.


COGNOMS O LLINATGES

Correcció de la grafia errònia o adequació a la normativa ortogràfica actual dels cognoms valencians

El procediment de correcció de la grafia errònia o adequació a la normativa ortogràfica actual dels cognoms valencians és igualment un procés molt senzill. Cal presentar la sol·licitud en el Registre Civil on s'està inscrit (si no n'hi ha en la població, la sol·licitud es presenta en el jutjat de pau o l'ajuntament) i aportar un informe que acredite la correcció lingüística del cognom.

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, com a ens normatiu competent en matèria d’onomàstica, facilita als interessats un informe sobre la correcció de la forma proposada del cognom.


Exemples:

  • Montsó en lloc de Monzó

  • Pujades en lloc de Puchades

  • Alemany en lloc d’Alemañ

  • Paià en lloc de Payá

  • Dolç en lloc de Dolz